AQUATHERM KATALOG PDFAQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Maunos Zulkigar
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 27 October 2004
Pages: 357
PDF File Size: 12.61 Mb
ePub File Size: 9.2 Mb
ISBN: 558-6-30270-117-3
Downloads: 29082
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagajas

Published on Oct View 62 Download 0.

Sustavi za novogradnju i renoviranje, industriju, javne, sportske i ledene povrineSustavi povrinskog grijanja i hlaenjaaquathermUvod5UVOD 0Potovani kupci ovjeanstvo se jo od antikih vremena bavi smislenim prijenosom i uinkovitim koritenjem vode lat. Tehnike koje se pri tome koriste su se dodue tijekom vre-mena znatno promijenile, ali je motivacija uvijek ostala ista: Tvrtka aquatherm je tijekom 34 godine svog postojanja snano poticala tehniki razvoj na podruju tehnologije cje-vovoda, koja odluujue pridonosi ostvarenju aquatehrm elja.

Stalno prilagoavanje potrebama trita kao i iskustveno znanje know-how koje je iz toga proizalo u protekle 34 godine doprinijelo je da tvrtka aquatherm postane svjetski uspjeno i ugledno poduzee.

To nas ini vrlo ponosnima i ujedno potie da se i dalje poboljavamo. Ovim katalogom elimo vam dati pregled naih proizvoda i usluga i potaknuti vau elju da saznate vie o nama. Rado emo Vam biti na raspolaganju za sva dodatna pita-nja, a naravno i za prijedloge.

For exhibitors

Laboratorij i tehnika kola2. U to je vrijeme aquatherm bio jedan od tri tvrtke koje su prve nudile sustave podnog grijanja na europskom tritu. Ova inovacija unutar brane je i danas temelj stalnog rasta. U mnogim je podrujima neosporno vodea snaga na tritu i inovativni i prilagodljivi srednje veliki proizvoa koji moe konkurirati i velikim kon-cernima.

Profil tvrtkeUVOD 0UslugekolovanjeOsim pouzdanih strunih predavanja i prodajnih akcija u veleprodaji specijaliziranih proizvoda te uz kolovanja u obrtnikim zadrugama, aquatherm redovito nudi bes-platne strune seminare i informativne skupove u vlastitim centrima za edukaciju u Attendornu i Radebergu. Zbog toga se u aquathermovim laboratorijima obavlja sve kwtalog od provjere granulata do stalnog nadzora nad procesima.

Sluba za softveraquathermova sluba za softver nudi Datanorm-datoteke, samostalni grafiki pro-gram za projektiranje liNearkao i odgovarajue kolovanje na licu mjesta. Tehnika podrkaOsim osnovnog kolovanja u Attendornu i Radebergu, tehniari aquatherma svakodnevno putuju po Njemakoj i pomau radnicima na gradilitu, daju upute o ugradnji sustava radnicima u vaoj radionici ili posjeuju prodajne akcije i dane alata u specijaliziranim trgovinama.

Sajmoviaquatherm ima svoj tand na svim vanim strunim sajmovima vezanim za sani-tarije i grijanje u zemlji i inozemstvu. Informacije o aaquatherm terminima odravanja sajmova u vaoj blizini moete nai na Internetu ili ih dobiti u slubi za korisnike na broju Dokumentacijaaquathermov vlastiti odjel za promidbu proizvodi CD-e, prospekte, kataloge, postere, letke, mailing katalig, kalendare, informativne letke i mnogo drugog mate-rijala. Sve informacije o tvrtki, tehnologiji, proizvodima, razliitim ponudama za kolovanje i terminima sajmova kao i sve kataloge u PDF formatu moete naravno nai na Internetskoj stranici aquatherma na adresi www.

Tehnika razdjelnika 20 aquatherm razdjelnik kruga za grijanje 21s mjeraem koliine protoka aquatherm razdjelnik kruga za grijanje 22Objekt bez mjeraa koliine protoka Razdjelnici grijaeg kruga ventili 23 Dodatni pribor za razdjelnike grijaih krugova Ormari za razdjelnik grijaih krugova podbukni Ormari za razdjelnik 29grijaih krugova nadbukni Toplinska centrala razdjelnika 30 Tehnika razvoda aquatherm razdjelnik za velike povrine 34 aquatherm Tichelmann tehnika 35kod industrijskih podnih grijanja aquatherm Tichelmann tehnika 36kod grijanja sportskih podova3.

Reference Reference i slike svih sustava UVOD0Povrinsko grijanje u novogradnjiPovrinsko grijanje u starim graevinamaZidno grijanje i hlaenjeStropno grijanje i hlaenjeZahvaljujui tridesetogodinjem iskustvu u proizvodnji i postavlja-nju sustava podnog grijanja te kontinuirani daljnji razvoj u smjeru uinkovite tehnike koja tedi ener-giju, tvrtka aquatherm postala je jedan od najiskusnijih i svjetski najuspjenijih proizvoaa pod-nog grijanja.

Dobar rad sustava za podno grija-nje uvelike ovisi o kvaliteti upotre-bljenih sastavnih dijelova: Izolacijski materijali valufix u roli valutherm mrea ploa s vorovima element TS 30 Grijaa cijev PE-RT cijev PB cijev vieslojna metalna kompozitna cijev PP-cijev za registre Aktalog razdjelnika Regulacijska tehnikaS razvojem sistemskog elementa 30 aquatherm na podruju povr-inskog grijanja nudi univerzal-no primjenjivi sustav povrinskog grijanja za najnie visine grad-nje.

  ELBISCH LERNEN PDF

Ovaj sustav katapog svim zahtjevima u novogradnji i starim graevinama, pogotovo pri rado-vima na renoviranju ili saniranju i zadovoljava sve potrebe za susta-vima povrinskog grijanja suhih ili mokrih struktura. Ekstrudirana sistemska ploa s gotovim cijevnim kanalima pogod-na je za svaki tlocrt i svaku geo-metriju prostora. PrednostiZbog male debljine ploe nasta-ju najmanje visine gradnje npr. Aquathermov sistemski element TS 30 je praktino sistemsko katlog za sve situacije polaganja.

Time se izbjegavaju prekidi u tijeku gradnje.

Neugodna sobna klima zbog pogreno temperiranog zraka, a takoer i buka i propuh uzrokuju slabije radne uinke. Zbog toga se u urede, poslovne i prodajne pro-store, prostorije za sastanke itd. Pomou sofisticiranog aquather-movog sustava grijanja i hlaenja povrina postie se ugodna sobna klima bez neugodnog propuha.

Ovom tehnikom se ovisno o oda-branoj temperaturi vode prostor moe po izboru grijati ili hladiti. Zbog automatskog iskljuivanja grijanja ili hlaenja sustav omogu-uje sve – od jednostavne regula-cije temperature neke odreene prostorije do savrene regulacij-ske tehnike.

Ovisno o pojedinoj izvedbi, cijevni registri se meusobno povezu-ju pomou grijaa zavarivanjem spojnica mufa fiksno ili pomou utinog spoja, odnosno prikljuuju na sustav hlaenja ili grijanja. Sustav grijanja i hlaenja s cijev-nim registrima moe se osim u zidove, ugraditi i u stropove. Tako se aquatherm-climasystem kod sputenih stropova moe ugraditi na elemente s metalnim kasetama, ploe za suhu gradnju od gips -kartona ili vlaknaste gips ploe, a takoer se bez problema moe ugraditi i u stropnu buku.

Pravi sport-ski pod i nevidljivi sustav grijanja pruaju sportau ugodan osjeaj nuan za optimalno treniranje. Podna grijanja sportskih povri-na tede prostor, ne optereuju povrine za postavljanje i time arhitektu ostavljaju otvorene sve mogunosti kayalog. Slobodna izvedba zidova i prozora klasine su osobine nevidljivog podnog gri-janja sportskih povrina. Brza amortizacija Nema potrebe za odrava-njem Potpuna sloboda oblikovanja Najbolje mogue iskorita-vanje industrijske hale zbog nevidljivih grijaih cijevi ugra-enih u pod Blago, ravnomjerno oslobaa-nje topline Ugodna sobna, odnosno radna klima Povoljni, a time i produktivni profil temperature Nema dizanja praine, jer je kretanje zraka minimaliziranoaquathermovo grijanje slobodnih povrina cijele godine omoguava povrine bez leda i snijega.

Tipina mjesta za primjenu grija-nja slobodnih povrina aqutherm pjea-ke zone, sportski tereni, ulazi u garae, prilazne rampe, parkira-lita na otvorenom ili heliodromi. Na svim tim mjestima grijanje slo-bodnih povrina slui izbjegavanju nesrea, primjerice zbog pada. Daljnja prednost je to to nema potrebe za osobama i strojevima za ienje snijega, a nije potreb-no ni posipavanje npr. Slobodne povrine se u pravilu mogu zagrijavati ktalog niskim osnovnim temperaturama koje rijetko prelaze 30 C.

Pri aquatheem se na podruju industrije moe upotrijebiti i otpadna toplin-ska energija, pa ne nastaju nikakvi daljnji trokovi koritenja sustava. Upotrebljava se mjeavina vode i sredstva protiv smrzavanja.

To omoguuje optimalna kombi-nacija climatherm i fusiotherm komponenata koje se u postupku zavarivanja spojnica meusobno nerazdvojivo spajaju.

Kod razdjelnih cijevi koje se, kao i prikljuna garnitura za razdjel-ne cijevi, izrauju asuatherm climatherm-faser kompozitnih cijevi primjenju-je se tehnika zavarivanja sedlastih spojnica koju je razvio aquatherm.

Kako bi se izbjegli nekontrolirani gubici energije i topline koji preko mree cijevi nastaju na mjestima koja se ne mogu koristiti za grija-nje povrine igralitacijevi izvan ovog podruja moraju se izolirati toplinskom izolacijom prikladnom za podzemnu ugradnju1. Izvedbaaquatherm cijevi za grijanje mogu se polagati hladne s ko-luta, bez predtemperiranja.

Cijevi za grijanje trebale bi se iz praktinih razloga polagati pomou aquatherm stalka za odmotavanje cijevi. Tehnika spajanjaZa odreenu upotrijebljenu vrstu cijevi mora se upotrijebiti iskljuivo onaj cijevni spoj, kojeg je odredio proizvoa. Duinsko istezanjeaquatherm cijevi za povrinsko grijanje, predviene za aquagherm polaganje, umeu se izravno u estrih. Promjena u duini uslijed temperaturne razlike sprijeena je kod ugradnje u estrih. Materijal pri tome prima na sebe naprezanje koje pritom nastaje, tako da ta naprezanja nisu od bitnog znaaja.

Nepropusnost za kisik Proizvodnja aquatherm cijevi za povrinsko grijanje, sa slojem barijerom koji onemoguava prolaz kisika, provodi se u posebno razvijenom ekstruzijskom postupku. Nanoenjem EVOH sloja etilen-vinil-alkoholakoji se nanosi aqquatherm cijelu povrinu bazne cijevi, cijev dobiva optimalan stupanj nepropusnosti.

  LAURENCE SCIALOM PDF

Adhezijski sloj izmeu bazne cijevi i sloja s barijerom, omoguava dobru prionjivost koja time odolijeva najteim uvjetima na gradilitu. Odvajanje sustava pomou izmjenjivaa topline u smislu standarda DIN uz primjenu ovih cijevi nije potrebno.

Dodaci vodi za grijanjeNaelno se mogu koristiti samo oni dodaci vodi za grijanje za koje je utvreno da nisu tetni za materijale koje koristi aquatherm.

Dodatke vodi za grijanje mora izriito odobriti aquatherm. Koritenje inhibitora korozije nije potrebno kod primjene aquatherm cijevi za povrinsko grijanje. Ambalaaaquatherm cijevi za povrinsko grijanje zapakirane su u svjetlonepropusne kartone, prilagoene uvjetima na gra-dilitu, radi zatite od mehanikog oteenja ili oteenja uslijed djelovanja UV zraka.

Cijevi se do konanog polaganja moraju uvati u ambalai.

Cijevi se isporuuju povezane u kolut. Preostali koluti ponovo se skladite u kartonima. Vlastiti nadzoraquatherm cijevi za grijanje podvrgnute su vlastitom nad-zoru u tvornici proizvoaa sukladno zahtjevima.

Cijevi sadre jedinstvenu molekularnu strukturu s kontrolira-nom raspodjelom lanaca, koja osigurava izuzetnu otpornost na pucanje pri naprezanju i vrlo dobro dugotrajno podnoe-nje unutarnjeg kwtalog uz istovremeno visoku fleksibilnost. Svakom kolutu je pridodan listi s karakteristinim podacima. Preostale duinePreostale duine cijevi mogu se ispitanom i dozvoljenom aquatherm SHT tehnikom spajanja optimalno iskoristiti za npr.

Tako najmanji doputeni radijus savijanja iznosi 5 x dpri emu je d odreen kao srednji vanjski promjer.

Katalog vystavovatelů Aqua-therm Praha 2016

Polibuten je zahvaljujui svojoj visokoj otpornosti na termike promjene naroito pogodan i za instalaciju cijevi za grijanje. U podruju primjene spojnih cjevovoda malih dimenzija polibuten je uvjerljiv naroito zahvaljujui svojoj visokoj flek-sibilnosti. Tako najmanji doputeni radius savijanja iznosi 5 x d pri emu je d odreen kao srednji vanjski promjer.

BojaBijela cijev proizvod grupe Cijevi podnog grijanja treba postavljati na udaljenosti od 50 mm od vertikalnih graevinskih elemenata te mm od dimnjaka, otvorenih kamina, otvorenih ili zazida-nih otvora te otvora za dizalo.

For exhibitors : Aquatherm Nitra

Razmaci za uvrivanje draa cijevi moraju se ograni-iti na mm. Spojnice cijevi podnog grijanja u konstrukciji podnog grijanja moraju na skici biti tono pozicionirane i ozna-ene.

Najvia temperatura u blizini grijaih elemenata u estrihu ograniena je na 55C. Kod aquathsrm estriha vrijede maksimalne temperature koje je odredio proi-zvoa. Prije ugradnje estriha potrebno je pomou tlane pumpe za vodu provjeriti nepropusnost krugova grija-nja. Ispitni tlak mora biti dvostruko vei od radnog tlaka minimalno 6 bara aquxtherm se mora odravati na istoj razini tijekom nanoenja estriha na cijevi. Svaka prostorija koja se zagrijava mora biti opremljena barem jednim krugom grijanja.

Nije dozvoljeno spajanje sporednih prostorija npr. WC-a i pretpredsoblja i predsoblja na jedan krug grija-nja. Kod postavljanja cijevi za grijanje u aquatherm-sistemske elemente 30 i 50 te ploa s vorovima uvijek su osigurani potrebni minimalni razmaci za drae cijevi od mm. Kod sistemskog elementa valufix u roli po metru duine cijevi podnog grijanja treba planom predvidjeti po-stavljanje 2,5 komada draa cijevi.

Cilj ovog standarda je zatititi ljude od neprihvatljivih smetnji nastalih prenoenjem zvuka. Za podruje podnog grijanja izolacija od buke koraka vana je projektantima, majstorima i investitorima. U obzir dolaze sljedei graevni elementi: Postupak izraunavanja iz DIN upotrebljava sljedee pojmove: DINprilog 1, tablica 16 Indeksom poboljanja buke koraka smatra se djelovanje stropnih obloga izolacijski materijal koje izoliraju buku koraka.

Razlikuju se sljedei kriteriji: Prijenos zvuka iz stranog stambenog ili radnog aquarherm Prijenos zvuka iz vlastitog stambenog ili radnog podruja: Kod upotrebe tvrdih keramikih obloga ova se vrijednost moe postii samo ugradnjom podlone ploe sa zvunom izolacijom.

Briga o dovoljnoj zvunoj izolaciji zadaa je i odgovornost projektanta. No, ako postoji zahtjev ili elja za izolacijom od buke ko-raka, to se ipak moe ostvariti kroz posebno koncipirane primjene.